Search
Close this search box.

gemeente utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen in Maarn - Groenlinglaan 110 in Maarn

Redactie Maarnnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Maarn.

Aanvraag verkeersbesluit

De ingediende aanvraag voor Groenlinglaan 3951WK 110 Maarn luidt als volgt:

gemeente utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen in Maarn - Groenlinglaan 110 in Maarn

Kenmerk: 2024-0000000589 G.K. Medema, manager Buitenruimte BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Gelet op: De bepalingen in hoofdstuk 2, paragraaf 2, van de Wegenverkeerswet 1994 en hoofdstuk 2 van het BABW en het algemeen mandaatbesluit 2019 versie najaar vastgesteld op 10 december 2019 waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het thema Buitenruimte. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, is het gewenst om parkeervakken aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Overwegende dat: 1.Steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto; 2.Het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen; 3.Onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrisch of een plug-in hybride auto (vierwielig); 4.Elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen; 5.Gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een openbare parkeerplaats met een laadvoorziening; 6.Gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening; 7.Het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn; 8.Een aanvraag is ingediend door inwoners van de gemeente dan wel iemand die werkzaam is in de gemeente, om een publieke laadpaal te plaatsen; 9.Deze aanvragers geen laadmogelijkheid hebben op privéterrein, maar wel een elektrische auto (gaan) rijden; 10.De gemeente in het GVVP en het milieubeleidsplan inzetten op duurzaam vervoer; 11Het uitbreiden van de laadinfrastructuur een belangrijk onderdeel hiervan is; 12Voor inwoners het bestaande netwerk van laadpalen vergroot moet worden; 13De gemeente op dit moment beschikt over onvoldoende laadpalen; 14Onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in de gemeente; 15De gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen; 16De oplaadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen; 17Er daarvoor bij iedere paal maximaal twee parkeerplaatsen worden gereserveerd als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s; 18Nadere regels ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor de plaatsing van een elektrische laadpaal voor auto’s zijn vastgesteld door het college; 19De aangewezen locatie(s) niet direct in het zicht van bestaande woningen staan; 20De huidige locatie(s) niet direct onder de kruin van een boom valt, hetgeen een plaatsingseis is; 21De huidige locatie(s) dusdanig zichtbaar is dat openbaar gebruik gestimuleerd wordt; 22Met de huidige locatie(s) een betere dekking van het laadpalennetwerk in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstaat. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de politieregio Midden-Nederland. BESLUIT Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E4 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 (pijlaanduiding) op de locatie Groenlinglaan ter hoogte van huisnummer 110 in Maarn, conform de bij dit besluit behorende tekening. Doorn, 22 januari 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, namens dezen, G.K. Medema, manager Buitenruimte           Locatie en situatie van de in dit besluit genomen maatregelen   Locatie laadpaal   Vooraanzicht   MEDEDELINGEN Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade Kerkplein 2 in Doorn en de bibliotheek Maarn, Trompplein 5 in Maarn. Bezwaar- en beroepsprocedure Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, worden gevraagd om een voorlopige voorziening indien –gelet op het betrokken belang- onverwijlde spoed dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, correspondentieadres: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadere informatie Voor vragen en/of nadere informatie over de inhoud van dit verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer D. van der Vegt, bereikbaar via het klantencontactcentrum, telefoon 0343-565600.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Maarn
  2. verkeersbesluit

Bekijk meer bekendmakingen